Anasayfa ›› Güneş Enerji Santrali Başvuru Süreci

Güneş Enerji Santrali Başvuru Süreci

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1),
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 3. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge,
 5. Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge,
 6. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge ve Onaylı elektrik proje kapağı
 7. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,
 8. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir),
 10. Lihkab veya Harita Mühendisi Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,
 11. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-1),
 12. İmar ve Altyapı Müdürlüğü İzin Yazısı

 

Detaylı bilgi almak için 

Emre BOZ
Enerji Yöneticisi

Tel: 0312 385 50 90 (1409)
Cep: Tel 0530 202 88 56


İlgili Dosyalar